Маалыматтык — китепкана кызматы

Окуу китептери – 8000 экз.

Кѳркѳм адабият – 1102 экз.